کمک آنلاین ۱۳۹۶/۹/۱ ۱۵:۱۸:۳۰

پرداخت از طریق موبایل

با استفاده از کد USSD

کد زیر را در موبایل شماره گیری کنید

و مبلغ مورد نظر را وارد کنید

۲۰۲۲۶#*۹۷*۷۸۸*

بانک سپه

شماره حساب جاری طلایی
شماره حساب بانک سپه

۸۴۸۸۰۰۱۷۳۸۰۳

بانک سپه

شماره کارت
شماره حساب بانک سپه

۵۰۲۰ ۱۶۰۳ ۱۰۱۰ ۵۸۹۲

بانک ملت

شماره کارت
شماره حساب بانک ملت

۳۳۰۴ ۵۴۵۰ ۳۳۷۹ ۶۱۰۴

بانک کشاورزی

شماره کارت
شماره حساب بانک کشاورزی

۱۲۴۲ ۰۰۰۰ ۷۰۷۰ ۶۰۳۷

بانک پاسارگاد

شماره کارت
شماره حساب بانک پاسارگاد

۱۴۸۱ ۰۰۰۵ ۲۹۱۹ ۵۰۲۲